НАРЕДБА -МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ- последно измен. с Прот.54 от 01.08. 2019г.