Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2019 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 1

от проведеното на 06.11.2019 година заседание

 

 

 

                                             Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

            1. Избор на Председател на общинския съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА.

            2. Избор на временна комисия за изработване на проект за правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него.

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

                                              РЕШЕНИЕ №1

      Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3  и чл.24, ал. 1 от ЗМСМА избира за председател ХАЛИЛ САЙДАХМЕД АХМЕД.

 

По втора точка:

 

.                                                        РЕШЕНИЕ №2

Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМАизбира  временна комисия за изработване на проект на Правилник за дейността на Общинския съвет и неговите комисии в състав:

1. Валентин Славов.

2. Мария Димитрова.

3. Гергана Желязкова.

4. Сюлейхан Хасан.

5. Ферди Хюлми.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:/П/

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД