Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2019 Г.

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 1
Сунгурларе , 6 ноември  2019г.

 

 

Относно:.Избор на Председател на общинския съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА.

 

 

След проведеното тайно гласуване с9 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет-Сунгурларе

 

                                                  Р Е Ш И :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3  и чл.24, ал. 1 от ЗМСМА избира за председател ХАЛИЛ САЙДАХМЕД АХМЕД.

___________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

Сунгурларе, 6 ноември  2019г.

 

 

Относно:Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

След проведеното явно гласуване с 9 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

                                                  Р Е Ш И :

 

Избира временна комисия за изработване на проект на Правилник за дейността на Общинския съвет и неговите комисии в състав:

1. Валентин Славов.

2. Мария Димитрова.

3. Гергана Желязкова.

4. Сюлейхан Хасан.

5. Ферди Хюлми.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед