РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.12.2019 Г.


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 2

от проведеното на 05.12.2019 година заседание

 

 

 

                                              Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.  Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе.

2. Избор на заместник председатели на Общински съвет Сунгурларе.

3. Избор на постоянни комисии на Общински съвет Сунгурларе – членове и ръководство

4.  Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

5. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Определяне на представител в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия“.

6. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: определяне на представител в Областен съвет за развитие на област Бургас

7. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за гласуване в Общото събрание на Асоциация по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас.

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

                                          РЕШЕНИЕ №3

Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе.

 

      По втора точка:

 

                                         РЕШЕНИЕ №4

1. На основание чл. 11 от Правилника за дейността на Общинския съвет и неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, Общински съвет Сунгурларе определя двама заместник председатели.

2.                  На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 от Правилника за дейността на Общинския съвет и неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, Общински съвет Сунгурларе избира за заместник председатели:  Валентин Янчев Славов и Мария Димитрова Димитрова.

По трета точка:

 

                                                   РЕШЕНИЕ №5

1.                  На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността на Общинския съвет и неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, Общински съвет Сунгурларе определя численост на постоянните комисии от петима общински съветника и трима  за Комисия за установяване на конфликт на интереси

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Сунгурларе избира за членове на ПК, както следва:

 Комисия по законност, обществен ред, сигурност, гражданска защита и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет.

1.Валентин Янчев Славов

2.Мария Димитрова Димитрова

3.Иван Начев Ангелов

4.Живка Николова Колева

5.Исмаил Хасан Хасан

Председател: Валентин Славов

и заместник-председател – Мария Димитрова

 

. Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна политика и общинска собственост,общински предприятия и дружества

1.Живка Николова Колева

2.Гергана Йорданова Желязкова

3.Ружди Хикмет Хаджен

4.Сюлейхан Исуф Хасан

5.Айше Реджеб Гюджен

Председател: Живка Колева

и зам.председател – Гергана Желязкова

 Комисия по  устройство на територията, околна среда и гори,  транспорти безопасност на движението

1.Иван Начев Ангелов

2.Хатидже Мехмедова Георгиева

3.Ферди Байрамали Хюлми

4.Фикрет Миман Кадиш

5.Гергана Йорданова Желязкова

Председател: Иван Ангелов

 и заместник-председател –Хатидже Георгиева

 

 Комисия по образование, вероизповедания, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм.

1.Мария Димитрова Димитрова

 2.Ремзи Ереджеб Али

3.Кина Иванова Христова

4.Васил Динев Михалев

5.Садет Сали Бошнак

Председател: Мария Димитрова

и заместник-председател – Ремзи Али

 

. Комисия за установяване на конфликт на интереси.

1.Мария Димитрова Димитрова

2.Иван Начев Ангелов

3.Садет Сали Бошнак

Председател: Мария Димитрова

и заместник-председател  - Иван Ангелов

 

По  четвърта точка:

 

                                              РЕШЕНИЕ №6

Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, във вр. с чл. 12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет – Халил Сейдахмед Ахмед.

При невъзможност за участие на определения делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Валентин Янчев Славов.

 

По пета точка:

 

                                            РЕШЕНИЕ №7

Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във вр. с чл. 18 от  Устава на Регионална асоциация  на общините „ТРАКИЯ” определя за свой представител в Общото събрание на РАО ТРАКИЯ - ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ СЛАВОВ и  ХАЛИЛ САЙДАХМЕД АХМЕД– като заместник

 

По шеста точка:

 

                                         РЕШЕНИЕ №8

Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във вр. с чл. 22, ал. 2 от ЗРР и чл. 62, ал. 3  и чл. 62, ал. 3 от ППЗРР определя за представител на Общински съвет Сунгурларе в Областния съвет за развитие на област Бургас- Мария Димитрова Димитрова и Васил Динев Михалев като заместник.

 

По седма точка:

 

                                         РЕШЕНИЕ №9

І. Общински съвет Сунгурларе, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5  Закона за водите,УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Сунгурларе– д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиКна обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас,  да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК -  Бургас решениекакто следва:

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 година в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева”– „ЗА”.

ІІ. Определя Тодорка Николова Павлева – Зам.кмет в Община Сунгурларе,  за представител в Общото събрание на Асоциацията по ВиКна обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас,при невъзможност на кмета на Община Сунгурларе да участва в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД