Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2019

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 3

от проведеното на 13.12.2019 година заседание

 

 

 

                                              Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.  Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – кмет на Община Сунгурларе, относно: Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №10

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.5, ал.1, чл.13, чл.17  от Закона за общинския дълг, Общински съвет Сунгурларe:

I.Дава съгласие Община Сунгурларе да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит,при следните параметри:

1.Максимален размер на кредита до 600 000 лева /словом: шестстотин хиляди лева/;

2. Валута на кредита- български лева /BGN/;

3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за общински       заем;

4. Цел: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Община Сунгурларе може да ползва и следва да погасява главницата на плафони (снижаеми остатъци, лимити по главницата) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит. Общината да може да ползва (усвоява) средства от кредитана плафони (снижаеми остатъци, лимити по главницата) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно, дължима на 25-то (двадесет и пето) число от всеки месец. Начислява се върху неиздължената част от кредита.

8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Сунгурларе на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка на Общината с IBAN BG96UNCR70003121757102, BIC UNCRBGSF, открита при "УниКредит Булбанк" АД,формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община Сунгурларе по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и от общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква “б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до окончателното  погасяване на дълга.

9.Годишен лихвен процент:ОДИплюс максимална надбавка до 5% годишно;

10. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката – 3% годишно.

11. Неустойка при просрочие на лихва- без неустойка.

12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса;

13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 1%.

14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита-без комисионна.

15.Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

II.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура от Закона за общинския дълг за избор на банка за предоставяне на кредита при одобрените от Общинския съвет параметри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД