Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2019Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 4

от проведеното на 23.12.2019 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на терен в кв.26 УПИ XI по ПУП на с.Бероново, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Замяна на имот общинска собственост с имоти собственост на юридическо лице в с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Сунгурларе за 2020 г.

7. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Представител на община Сунгурларе в СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Котел, Сунгурларе и  Върбица.

8.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане  на  Механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги , разработен  по  Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на структура на общинска администрация Сунгурларе и дейностите към нея.

            11.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов, относно: Канидадтстване на община Сунгурларе по ПРОГРАМА PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  съгласно насоките на ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ , Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №11

 

         Общински съвет,на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., както следва:  

              В раздел ІІ А –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да предостави под наем /Дългогодишен срок/

№ 52 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в УПИ І кв.44 по ПУП на с.Подвис.

№ 53 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в УПИ І кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе.

              В раздел ІІ В –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да продаде

      № 51 – УПИ ХІ-общ в кв.26 по ПУП на с.Бероново, с площ 311 кв.м., АЧОС № 4037/16.09.2019г..

              В раздел ІІІ –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да прекрати съсобственост по чл.36 от ЗОС

 

      № 4 – 271/903 ид.ч.кв.м. от УПИ ІІ-1201 квартал 110 по ПУП на гр.Сунгурларе.

      № 5 – 98/1788ид.ч.кв.м. от УПИ ІІІ- за КОО квартал 2 по ПУП на с.Лозарево.

 

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №12

 

Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на „ИППИМП – д-р Вели Велиев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Айтос 8500, обл.Бургас, общ.Айтос, ул.”Кирил и Методий” № 44, с ЕИК 205570230,представляваноот Вели Феимов Велиев,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- самостоятелно обособен обект, находящ се на първият етаж на масивна, двуетажна обществена сграда, построена в северозападната част на УПИ І в квартал 44 по ПУП на с.Подвис, актувана с АОС № 294/24.01.2000г., който самостоятелен обект представлява помещения за лекарски кабинет, манипулационна и детско-женска консултация в бивша Здравна служба, с обща площ 53,40 кв.м., ведно със съответните общи части на сградата с площ 20,50кв.м., при граници на целият имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-354, юг – УПИ ХІІІ, УПИ ХІ, УПИ Х, УПИ ІХ, УПИ ХV, запад – улица;

- помещение с площ от 9,89 кв.м. – лекарски кабинет № 22 и помещение с площ от 17,16 кв.м. – лекарски кабинет № 5, ведно с прилежащите общи части от сградата с пощ 23,16 кв.м., находящи се на втория етаж на Поликлиника в гр.Сунгурларе, построена в УПИ І кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица, при месечна наемна цена общо за обектите 31,13 лв./тридесет и един лева и тринадесет стотинки/ с вкл.ДДС.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №13

 

1.Общински съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бероново, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 311  кв.м., съставляващо  УПИ ХІ отреден за обществено обслужване в квартал 26 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4037/16.09.2019 г., при начална цена 1268  лв. без ДДС /Хиляда двеста шестдесет и осем  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 709,10 лв. /Седемстотин  и девет  лева и десет стотинки/.

2. Продажба на имота да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Определеният купувач следва да заплати достигната цена на имота, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

4. Общински съвет – Сунгурларе  упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането натърга  и с осъществяването на правната сделка.

 

По  четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №14

 

      1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Общински съвет  Сунгурларе,дава съгласие за ликвидиране съсобствеността в УПИ ІІ-1201 от кв. 110 по ПУП на гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл. Бургас, чрез продажба на дела на Общината на  Тодор Димитров Узунов от гр.Сунгурларе, а именно: продажба на 271/903 ид.ч.кв.м.от УПИ ІІ-1201 в квартал 110 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ от 903 кв.м. при граници : север – имоти 161 и 162 , изток – УПИ ІІІ-159 и УПИ V-1205 , юг – извън регулация и запад – УПИ  І-1201 , актуван с АЧОС № 3696/02.08.2016 г., по пазарна цена – 1845 лв. без ДДС /Хиляда осемстотин четиридесет и пет  лева без ДДС  /.

   2. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши продажба на горепосочения имот.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №15

 

  І.Общински съвет, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, т. 4 и чл. 40  от ЗОС,дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността между Община Сунгурларе и ЕТ „Живка Димитрова” с.Лозарево, върху недвижим имот, находящ се в село Лозарево, а именно: Терен с площ от 1788 кв.м., съставляващоУПИ III-609 отреден за КОО в кв. 2 по ПУП на с.Лозарево, ЧРЕЗ ЗАМЯНА, както следва:

            1/ ЕТ”Живка Димитрова” с.Лозаревопрехвърля на Община Сунгурларе притежаваните от нея 27 кв.м. от имот 609 кв.2, включени в улица и нов УПИ IV за сондажен кладенец с площ 71 кв.м  съгласно предвижданията на действуващият ПУП на с.Лозарево.

Пазарната оценка на прехвърлените имоти  е 333.00 лв. без ДДС.

2/ В замяна на това Община Сунгурларе прехвърля на  ЕТ „Живка Димитрова” с.Лозарево 98/1788 ид.ч.кв.м. от терена, цялият  с площ от 1788 кв.м., съставляващ УПИ III-609 отреден за КОО в кв. 2 по ПУП на с.Лозарево.

Пазарната оценка на прехвърлените ид. части  е 333.00 лв.без ДДС.

  ІІ. Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед за прекратяване на съсобствеността, съобразно приетите решения, както и да подпише договор за доброволна делба.

 

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №16

 

Общински съвет-Сунгурларе, приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе, през календарната 2020 година.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №17

 

На основание чл.27, ал.5 във връзка с чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет- Сунгурларе определя Кмета на Община Сунгурларе – Георги Стефанов Кенов да представлява Община Сунгурларе в СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА, с ЕИК 177017732, със седалище и адрес на управление: град Котел, ул.Изворска №21, ет.2.

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №18

 

1.Общински съвет-Сунгурларе, приема  разработения  механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги ,  по  Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   2.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с прилагането Механизъма за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги , както и  актуализирането на всички дестващи нормативни документи на Община Сунгурларе имащи отношение към формулирането , прилагането и изпълнението на социални политики от община Сунгурларе.

 

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №19

 

Общински съвет-Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе                                 

1.                 Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2019 г., съгласно Приложение №1.

2.           Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2019 г., както следва:

 

2.1. По прихода с 1 355 71 лв.:

-      § 13-03 – данък върху превозните средства- увеличение с 25 000 лв.

-      § 25-05 – приходи от наем имущество – увеличение с 5 137 лв.

-      § 27-07 - битови отпадъци - увеличение с 15 500 лв.

-      § 36-19 – други неданъчни приходи- увеличение с 896 488 лв.

 

-      § 62-02- друго финансиране - операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)– увеличение с 412 946 лв.

2.2.По разхода 1 456 793 лв.:

-  Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 130 000 лв.

-  Дейност 123 „Общински съвети” – увеличение с 18 000 лв.

-  Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 5 000 лв.

-  Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 80 000 лв.

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 4 000 лв.

  - Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие” – увеличение с 113 613 лв.

-  Дейност 623 „Чистота” – увеличение с 15 500 лв.

- Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – увеличение с 980 000 лв.

-  Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 10 000 лв.

-  Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 84 000 лв.

-Дофинансиране в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионалните гимназии” – увеличение със 16 680 лв. за ОУ с. Прилеп.

2.3.       Намалява бюджета със 101 722 лв. в частта на капиталовите разходи, както следва:

-  Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение със 1 429 лв.

-  Дейност 311 „Детски градини” – намаление с 25 000 лв.

-  Дейност 623 „Чистота” – намаление с 80 146 лв.

-  Дейност 524 „Домашен социален патронаж” –  увеличение 1 275 лв.

- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение със 720 лв.

3.                 Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

4.                 Дава съгласието си Кмета на Общината със заповед да прехвърля през месец декември 2019 г., икономии от средства от едни функции, групи и дейности по други функции, групи и дейности, финансирани с приходи с общински характер, без да изменя общия размер на утвърдения от Общинския съвет бюджет.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №20

 

Общински съвет-Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. ОДОБРЯВА,съгласно Приложение № 1,Структура на общинската администрация и дейностите към нея с численост 164,5 щатни бройки, считано от01.01.2020 г., както следва:

1.1.       Кмет на община – 1 бр.

1.2.       Заместник кмет – 3 бр.

1.3.       Секретар на община – 1 бр.

1.4.       Кметове на кметства – 12 бр.

1.5.       Кметски наместници – 12бр.

1.6.       Длъжности подчинени на кмета по нормативни актове – 5бр.

1.7.            Дирекция „Обща администрация” – 34,5 бр.

1.8.            Дирекция „Специализирана администрация” – 96 бр., в т.ч. Дейности към ОА – Звено „БКД” – 36,5 бр..

            2. ОДОБРЯВА финансирането на щатните бройки в структурата на общината, както следва:

            3.1. Държавни дейности – 72 бр.

            3.2. Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи –  25,5 бр.

            3.3. Местни дейности –  67 бр.

 

            3.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

По единадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №21

 

Общински съвет-Сунгурларе, наоснование чл.21, ал.1, т.23от ЗМСМА, ичл.21, ал.2 от ЗМСМА

1.Дава съгласие за кандидатстването на Община Сунгурларе по ПРОГРАМА PA14:„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  за ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ , Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. , съгласно насоките за кандидатстване с краен срок за предаване на проектното предложение до 10.01.2020г.

 

2.Дава съгласие и възлага на Кмета на общината/ упълномощено от кмета на общината лице , съгласно изискванията по програмата да възложи на екип от външни експерти, съвместно с експерт от общината/ за подаване на необходима информация за системата ИСУН/, изготвянето на проектното предложение и бюджета, да подготви всички съпътстващи документи и подпише „Писмо за партньорско намерение” с партньор от ЕИП/ Исландия, Норвегия , Лихтенщайн/.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД