РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020 Г.


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 6

от проведеното на 25.03.2020година заседание

 

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – кмет на Община Сунгурларе, относно: Поемане на дългосрочен дълг-временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ№35

 

 

На основание чл.21 ал. 1, т. 10 иал. 2от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/и във връзка с чл.3,т. 5, чл. 4, т. 9и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Общински съвет – Сунгурларе:

 

І. Дава съгласие община Сунгурларе да поеме дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, при следните параметри:

 

1. Валута на безлихвения заем - български лева.

2. Максимален размер на безлихвения заем - до 1 000 000 лв., при спазване условията на чл.103, ал.5 от ЗПФ

3. Вид на заема - дългосрочен безлихвен заем от централния бюджет

4. Цел на заема - финансиране на временен касов недостиг на средства по бюджета на община Сунгурларе за 2020г. и осигуряване на плащания по предоставен безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 от ЗПФ

5. Срок на погасяване на заема - до края на следващата бюджетна година.

6. Условия за погасяване на заема - с приходи от общинския бюджет.

7. Начин на обезпечение - без обезпечение.

8. Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни, при спазване на нормата на чл.105, ал.1от ЗПФ.

 

ІІ. Възлага и делегира права на Кмета на община Сунгурларе да направи мотивирано предложение до Министъра на финансите за отпускане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

ІІІ. Променя т. 1.5 от Решение № 26 от 06.02.2020 г., както следва:

1.5.Определя максималния размер на дълга, както следва:

1.5.1. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на 2 070 000 лв., съгласно погасителните планове по заемите, както следва: краткосрочен заем към банка – 600 000 лв., временни безлихвени заеми от ЦБ – 1 470 000 лв.

1.5.2. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 000 000лв.

1.5.3. Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 1 000 000лв.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

ХАЛИЛ АХМЕД