РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2020


 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 7

от проведеното на 15.04.2020 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на доклад от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване  на ОУП (Общия устройствен план) на Община Сунгурларе, обл.Бургас.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020г.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление  и разпореждане с общинска собственост  за 2020г.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Отчет за състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти , за 2019 г.

6. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни  обекти в гр. Сунгурларе от „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост.

7. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предварително съгласие по чл. 25 ал. 5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване  и прокарване  на тръбопровод през поземлени имоти – публична общинска собственост.

8. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) V68, за училище в квартал 34 ПУП с.Климаш, обл.Бургас.

9. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулирани поземлени имоти) І, ІІ, ІІІ, Vселсъвет и културен дом, VІдетски дневен дом, VІІ, VІІІ, ІХ и Хза градина, както и на неприложената улична регулация в квартал 1 ПУП с.Лозица, обл.Бургас.

10. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Разпределение на общински жилищен фонд за 2020г.

11. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на съгласие от Общински съвет – Сунгурларе на  Община Сунгурлареза ползване на част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУОза закупуване на един брой употребяван сметосъбиращ автомобил и един брой мултифункционална машина за събиране на зелени отпадъци- втора употреба.

12.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

13. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовир.

14. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Заявления за продължаване срока на действие и изменение  на  разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – язовир  №  000384 по КВС  / по кад. карта  идентификатор 70514.430.66 , одобрена със Заповед №  РД-18-1686/10.10.2018 г. / в землището на с. Съединение – публична общинска собственост.

15.Продажба  на терен  в кв.30  УПИ IV-178   по ПУП на с. Бероново, общ. Сунгурларе , обл. Бургас.

16. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на Прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе.

17. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна начина на трайно ползване/НТП/ на поземлен имот с кадастрален №70247.57.66 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр.Сунгурларе.

18. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Определяне на представител в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.

19. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

20.Отпускане на еднократна финансова помощ на Злата Иванова Вълкова от с.Прилеп.

21.Отпускане на еднократна финансова помощ на Христина Атанасова Шерифова от с.Вълчин.

22.Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Димитров Зенгинов от с.Лозарево.

23.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов, относно: Сключване на спогодби с „Винекс Славянци“ АД.

24.Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци –Братово.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №36

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ,одобрява ОУП (Общия устройствен план) на Община Сунгурларе, обл.Бургас - фаза окончателен проект. 

 

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №37

 

            Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО:

            1.Приема Годишния отчет за 2019 г по изпълнение на: Общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020г.;

             2.Приложение І е неразделна част от настоящата докладна записка за Годишен отчет за 2019 г. по изпълнение наПрограмата.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №38

 

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 8 , ал. 9 от ЗОС,Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020г. , както следва :

      В раздел ІІ В – Имоти , които Община Сунгурларе има намерение да продаде

Под № 56 – УПИ ІV-178  квартал 30 по ПУП на с. Бероново , с площ 1175 кв.м. , на собственици на законно построени сгради;

Под № 57 – УПИ ІІ квартал 24 по ПУП на с. Съединение,между двата квартала,отреден за жилищно строителство ,  с площ 670 кв.м.

Под № 58 - УПИ ХІІ квартал 24А по ПУП на с. Съединение,между двата квартала,отреден за жилищно строителство ,  с площ 685 кв.м.

Под № 59 – УПИ VІІІ-208 квартал  31 по ПУП на с. Вълчин, с площ 636 кв.м.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №39

      Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС:

 1. Дава съгласие за ликвидиране съсобствеността в УПИ ХV-212 от кв. 159 по ПУП на , чрез продажба на дела на Общината на  Иван Василев Добрев от гр. Сунгурларе и Марин Желязков Вълчев от гр. Бургас , а именно: продажба на 377/693 ид.ч.кв.м.от УПИ ХV-212 в квартал 59 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ от 693 кв.м. при граници : север – УПИ ХVІ-211 , изток – УПИ ХІІІ-214  , юг – УПИ ХІV-213 и запад – улица , актуван с АЧОС № 4040/18.11.2019 г., по пазарна цена – 2997 лв. без ДДС /Две хиляди деветстотин деветдесет и седем   лева без ДДС  /.

    2. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши продажба на горепосочения имот.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №40

 

Общинскиясъвет-  Сунгурларе, на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост, чл. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Сунгурларе и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Приема за сведение Отчет за състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2019 година.

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №41

 

           Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС и  чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетика /ЗЕ/, във връзка с §1, т. 24 от ДР на ЗЕ, във вр. с чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ, дава съгласие да бъде учредено на „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление  гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37 безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ и сервитут за изграждане на обект „Кабелна линия 1 kV от съществуващ стълб  пред УПИ VI-167, кв.5  до ново електромерно табло  пред УПИ V-162, кв.5, с.Съединение, кв.Морава, община Сунгурларе, обл.Бургас през следния имот – публична собственост на Община Сунгурларе – улица с о.т. 24-25 в регулацията на с. Съединение, с дължина на трасета 7 м. и сервитутна зона 14.7 кв.м. 

            След извършване работите по прокарване на кабелното  трасе, да се отстранят всички повреди на поземлените имоти,  в които са извършвани СМР, както и да възстанови състоянието на имотите в предишния вид.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №42

 

Общинския съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка и  чл. 25, ал. 3, 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ,изразява  предварително съгласие  със срок на валидност от три години за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура - главен тръбопровод за капково напояване на лозя и поливен водопровод за капково напояване на лозя между язовирите  с. Терзийско, общ. Сунгурларе, обл.Бургас”  с начало на трасето от язовир с кадастрален номер 72299.199.10 и  довеждащ до язовир с кадастрален номер 72299.221.122, върху имоти засегнати от трасето, собственост на  Община Сунгурларе,  както следва:

- ПИ 72299.206.85  в землището на с . Терзийско ,местността „Каракуша”,  общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 118561 кв.м /Сто и осемнадесет хиляди  петстотин шестдесет и един  квадратни метра/  с начин на трайно ползване пасище, разстояние на трасето – 237.07 м. /Двеста тридесет и седем цяло и нула седем   метра/

- ПИ 72299.206.93  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 7031 кв.м /Седем хиляди и тридесет и един квадратни метра/  с начин на трайно ползване водни течения и площи , разстояние на трасето – 92.97 м. /Деветдесет и две цяло и деветдесет и седем   метра/

-ПИ 72299.206.90  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 4818 кв.м /Четири хиляди осемстотин и осемнадесет квадратни метра/  с начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, разстояние на трасето  – 6.57 м. /Шест цяло петдесет и седем  метра/

- ПИ 72299.206.91  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местността „Кашлището”,  целият с площ 18661 кв.м /Осемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и един квадратни метра/  с начин на трайно ползване пасище , разстояние на трасето – 5.19 м. /Пет цяло и деветнадесет   метра/

- ПИ 72299.234.65  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 5505 кв.м /Пет хиляди и петстотин и пет квадратни метра/  с начин на трайно ползване водни течения и площи , разстояние на трасето – 141.06 м. /сто четиридесет и едно цяло и нула шест   метра/

- ПИ 72299.234.63  в землището на с. Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местността „Мочура”, целият с площ 3757 кв.м /Три хиляди и седемстотин петдесет и

седем квадратни метра/  с начин на трайно ползване пасище , разстояние на трасето – 88.82 м. /Осемдесет и осем цяло и осемдесет и два    метра/

- ПИ 72299.234.64  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 1772 кв.м /Хиляда  седемстотин седемдесет и два квадратни метра/  с начин на трайно ползване водни течения и площи , разстояние на трасето – 113.13 м. /Сто и тринадесет цяло и тринадесет  метра/

- ПИ 72299.230.21  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 1467 кв.м /Хиляда четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/  с начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път , разстояние на трасето – 178.9 м. /Сто седемдесет и осем цяло и деветдесет    метра/

- ПИ 72299.234.66  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 10936 кв.м /Десет хиляди деветстотин тридесет и шест квадратни метра/  с начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път , разстояние на трасето – 40.54 м. /Четиридесет цяло и петдесет и четири   метра/

- ПИ 72299.221.119  в землището на с . Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местността „Таш пунар”, целият с площ 130079 кв.м /Сто и тридесет  хиляди и седемдесет и девет квадратни метра/  с начин на трайно ползване пасище , разстояние на трасето – 126.32 м. /Сто двадесет и шест цяло и тридесет и два   метра/

Общата квадратура на засегнатите от сервитутите  площи е 1030.57 м./Хиляда и тридесет цяло и петдесет и седем метра/

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №43

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол №26/19.12.2019г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ V68, за училище квартал 34 ПУП с.Климаш, обл.Бургас, като УПИ се отреди „за училище и детска градина“, съгласно приложена скица-предложение.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №44

 

Общинскиясъвет-Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол №2/05.02.2020г.,дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ І, ІІ, ІІІ, Vселсъвет и културен дом, VІдетски дневен дом, VІІ, VІІІ, ІХ и Хза градина , както и на неприложената улична регулация в квартал 1 ПУП с.Лозица, обл.Бургас, като се проектира нова улица с о.т. 26-1а-1б и се обособят УПИ: І (с площ 1384 кв.м), ІІ (с площ 1053 кв.м), ІІІ (с площ 694 кв.м), Vза озеленяване (с площ 1617 кв.м), VІза обществено обслужване (с площ 1817 кв.м), VІІ (с площ 1985 кв.м), VІІІ (с площ 1099 кв.м), ІХ (с площ 1176 кв.м) и Хза обществено обслужване (с площ 1214 кв.м), съгласно приложена скица-предложение.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №45

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за общинската собственост,определя общински жилища, както следва:

            І.  Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди

            1.  Жилища, находящи в гр.Сунгурларе

            - апартамент № 10 в бл.5 вх.Б ет.2– двустаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18

            - апартамент № 15 в бл.5 вх.Б ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18

            - къща  в гр.Сунгурларе на ул.”Девети септември”№ 4, находяща се в УПИ ХVІІ-1005 кв.76

           

            2. Жилища, находящи се в селата на общината:

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.6

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.8

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.222.1

- жилище /бивша детска градина/ с. Камчия, находящо се в УПИ VІІ кв.7

- жилище  /бившо училище/ с. Камчия, находящо се в УПИ ІІ кв.7

 

ІІ. Ведомствени жилища

1.      Жилища находящи в гр.Сунгурларе

-          апартамент № 1 в бл.2 вх.А ет.1– двустаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

-          апартамент № 6 в бл.1 вх.А ет.2 – двустаен, имот 730 кв.45

-          апартамент № 5 в бл.2 вх.А ет.2– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

-          апартамент № 8 в бл.2 вх.А ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

-          апартамент № 2 в бл.3 вх.Б ет.1– едностаен, находящ се в УПИ ІІ-686 кв.46

-          апартамент № 13 в ЕПЖБ-10 вх.Б ет.2 на ул ”Кирил и Методий” №16 – тристаен, находящ се в УПИ ХІХ-677 кв.34

-     апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, имот 730 кв.45

2.      Жилища находящи се в селата на общината:

- къща в с. Съединение кв.Морава, находяща се в УПИ ІХ кв.24 А

-общежитие за учители в с. Съединение, находящо се в квартал „Подем”, УПИ ІІІ-57 кв.1.

-жилище в с. Везенково, находящо се в УПИ ХV кв.45

-жилище в с. Лозарево – имот 484

  

ІІІ. Резервни жилища

-          къща,  находяща се в гр.Сунгурларе, ул.”Славянска” № 6, в УПИ VІІІ кв.43

 

 

 

 

 

По единадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №46

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, дава съгласие Кмета на Община Сунгурларе да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за събиране и транспортиране на битови и зелени отпадъци на обща стойност в размер на 144 000 /сто четиридесет и четири хиляди лева/ с ДДС, както следва: 1 бр. употребяван сметосъбиращ автомобил, с прогнозна стойност до 96 000 лв. (деветдесет и шест хиляди лева) с вкл. ДДС и  един брой мултифункционална машина за събиране на зелени отпадъци- втора употреба, с прогнозна прогнозна стойност до 48 000 лв(четиридесет и осем хиляди лева) с вкл.  ДДС

 

По дванадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №47

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА, и чл.76, ал.3 от АПК,приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество, като се правят следните изменения и допълнения:

§1. Чл.27 се отменя и се създава нов чл.27 със следното съдържание:

      Чл.27./1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно  за срок не по-дълъг от 10 години, със Заповед на Кмета на Общината за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на чл.31 от Закона за политическите партии за осъществяване на тяхната дейност, при наличие на свободни помещения. Ползвателите на имота не могат да използват имота за извършване на икономическа дейност.

               /2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на Общината. Към искането се прилагат:

1.      подробна мотивировка;

2.      документ за регистрация;

3.      декларация за ползваните от политическата партия имоти – частна общинска собственост, и за начина на ползването им;

4.      документ за липса на публични задължения;

5.      декларация, че имотът – частна общинска собственост, ще се използва само за изпълнение на административните им нужди;

6.      декларация на политическата партия, че същата разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота;

7.      документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група;

8.      декларация от лицето, представляващо политическа партия според актуалната съдебна регистрация, че същата има достатъчен брой народни представители, които да образуват отделна парламентарна група, заедно с поименен списък, удостоверяващ политическата им принадлежност, в случаите когато партията участва в парламентарно представена коалиция от партии;

9.      документи, доказващи, че съответната парламентарно непредставена политическа партия на последните избори за народни представители е получила не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал.1, т.6 от Изборния кодекс.

            /3/ Политическата партия, на която е предоставен безвъзмездно за ползване имот - частна общинска собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота, както и тези за текущи поправки и ремонти, които са в следствие на използването му.

          /4/ Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване.

          /5/ Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на общинските ръководства на политическите партии, ако имат изискуеми публични вземания.

          /6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед по ал.1, Кмета на Общината сключва писмен договор за учредявяне правото на ползване, в който се определят редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, срокът, отговорността при изпълнение, поддържането /текущи и основни ремонти/, застраховането, прекратяването на договора и другите условия по договора.

          /8/ При предаването на имота се съставя предавателно – приемателен протокол.

          /9/ Правоотношенията с политическите партии се прекратяват при изтичане на срока на договора, порди неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал.4, както и когато партията престане да отговаря на изискванията на чл.31 от Закона за политическите партии..

 

§2. Чл.28 се отменя и се създава нов чл.28 със следното съдържание:

      Чл.28./1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно  за срок не по-дълъг от 10 години, със Заповед на Кмета на Общината за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност, при наличие на свободни помещения.

               /2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на Общината. Към искането се прилагат:

10.  подробна мотивировка;

11.  документ за регистрация;

12.  декларация за ползваните от синдиката имоти – частна общинска собственост, и за начина на ползването им;

13.  документ за липса на публични задължения;

14.  декларация, че имотът – частна общинска собственост, ще се използва само за изпълнение на функциите им;

15.  декларация, че синдиката разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота;

            /3/ Синдикатът, на който е предоставен безвъзмездно за ползване имот - частна общинска собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота, както и тези за текущи поправки и ремонти, които са в следствие на използването му.

          /4/ Предоставените помещения на синдикатите не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване.

          /5/ Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на общинските ръководства на синдикатите, ако имат изискуеми публични вземания.

          /6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед по ал.1, Кмета на Общината сключва писмен договор за учредявяне правото на ползване, в който се определят редът за предаване и приемане на имота, правата и задърженията на страните, срокът, отговорността при изпълнение, поддържането /текущи и основни ремонти/, застраховането, прекратяването на договора и другите условия по договора.

          /8/ При предаването на имота се съставя предавателно – приемателен протокол.

          /9/ Правоотношенията със синдиката се прекратяват при изтичане на срока на договора, порди неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал.4, както и при прекратяване дейността на синдиката.

 

§3. Чл.29 се отменя и се създава нов чл.29 със следното съдържание:

      Чл.29 Наемните отнощения по този раздел се прекратяват пореда на чл.15 от Закона за Общинската собственост, с изключение на имотите предоставени по реда на чл.27  и чл.28 от Наредбата.

          ІІ. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и на интернет страницата на Община Сунгурларе.  

 

По тринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №48

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ:

 І.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставяне под наем, за срок от десет години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следният язовир:

            1.Язовир ”Садината” с площ 14,175 дка, представляващ имот № 000213 по КВС, с идентификатор 58325.18.216 по Кадастралната карта в землището на с.Прилеп и АПОС № 56/04.12.1998г., с начална годишна наемна цена 340,20лв. без ДДС.

             ІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост и сключи договор за наем със спечелилият търга участник.

 

По четиринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №49

 

Общинския съвет – Сунгурларе:

1. Продължавасрока на действие на разрешително  на повърхностен воден  обект № 7/ 27.03.2017 г., с титуляр „ЖИВКО ПЕТКОВ -2001” ЕООД гр.Бургас , ЕИК 147191951 за язовир” Съединение”  , образуващ имот  № 000384  по КВС на с. Съединение / по кад карта с идентификатор 70514.430.66 , одобрена със Заповед №  РД-18-1686/10.10.2018 г. / , с площ 128,877 дка , с цел : аквакултури /рибовъдство/ и свързаните с тях дейности, до 04.01.2030 г.

2. Изменя разрешителното както следва: т. 3   от раздел „условия и задължения при ползването” става : „ Да се извършва собствен мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води , като се вземат 1 път годишно , в периода 1 юни  - 30 септември, водни проби за определяне качеството на водите в язовира. Анализът на повърхностните води да се извършва по следните показатели: разтворен кислород (mg /I O2 ), водороден показател (pH), биохимична потребност от кислород – БПК (mg /I O2 ), общ фосфор (mg /I P ), изразен като ортофосфати (PO4 ), нитрати (mg /I NO2 ), амониеви йони общо (mg /I NH4 ), нейонизиран амоняк (mg /I NH3 ) и суспендирани вещества (mg /I ) в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Пробовземането и изпитването на повърхностните води да се извършва от акредитирана лаборатория . Копия от протоколите от изпитване на води да се предоставят в БДЧР в срок до 7 дни от датата на получаване.”

 

По петнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №50

 

Общинския съвет - Сунгурларе,на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 3 от ЗОС, дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Галина Христова Попова     , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: гр. Обзор, ул.”Трети март” № 39 и  Христо Данчев Димитров    , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 31 вх. 2 ет. 6 , право на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бероново, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: терен с площ 1175  кв.м., съставляващ УПИ IV-178  в кв. 30 по ПУП на селото, при граници : североизток - улица , юг – улицаисеверозапад – УПИ ІІІ-177   , актуван с АЧОС № 4006/17.01.2019 г., върху който имот купувачите  имат  законно построени жилищна сграда , стопанска сграда и невес , при продажна цена  3830 лв. без ДДС/Три хиляди осемстотин и тридесет лева без ДДС/.

Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.

 

По шестнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №51

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе:

 

1.Одобрява „Прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи  и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе” – Приложение № 8.

2.Одобрява  „Прогноза  на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2021 г.” – Приложение № 1а.

3.Одобрява  „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.” – Приложение № 6г.

 

 

 

 

 

 

По седемнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №52

 

Общинския съвет - Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.10 от ЗСПЗЗ, чл. 78а от ППЗСПЗЗ и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-236713-30.09.2019г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, дава  съгласие:

1. Да бъде променен начина на трайно ползване  на имот № 70247.57.66  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сунгурларе, област Бургас, с площ от 1193кв.м., от „за селскостопански, горски, ведомствен път” на „Друг вид земеделска земя”,  и другият с остатък да запази НТП за  „селскостопански, горски, ведомствен път”.

2.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да възложи изработването на проект за делбаот правоспособно лице по ЗКИР, след което да внесе същият за окончателно решение в общинския съвет.

Разпорежда всички такси и разноски в производството да бъдат за сметка на заявителя „Саротро” ООД.

Предварителното съгласие важи за срок до 1 година, от датата на влизане в законна сила на настоящото решение.

По осемнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №53

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т.  23 от ЗМСМА,  във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 64а от Закона за защита при бедствия, определя за представител на Общински съвет Сунгурларе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия Иван Начев Ангелов и Фикрет Миман Кадиш за заместник.

 

По деветнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №54

 

Общинския съвет - Сунгурларе,на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15, ал.1 от ЗНА, чл.45а и чл.47, ал.3 от ЗОС, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75-78 от АПК:

 І.Приема Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

ІІ. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и на интернет страницата на Община Сунгурларе.  

 

 

По двадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №55

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 4  от Привилата за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата на Злата Иванова Вълкова, с ЕГН --------------, с постоянен адрес: село Прилеп, община Сунгурларе.

 

По двадесет и първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №56

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 във вр. чл. 4  от Привилата за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе,отпуска еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата на Христина Атанасова Шарифова, с ЕГН --------------, с постоянен адрес: село Вълчин, община Сунгурларе.

 

По двадесет и втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №57

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 във вр. чл. 4  от Привилата за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата на Атанас Димитров Зенгинов, с ЕГН -----------------, с постоянен адрес: село Лозарево, община Сунгурларе.

 

По двадесет и трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №58

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, възлага на Кмета на Община Сунгурларе да сключи предложените Спогодби, съгласно предложените проекти, с „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД, с ЕИК 102073336, със седалище и адрес на управление: с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, представлявано от изпълнителния директор инж. Жеко Георгиев Жеков.

 

По двадесет и четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №59

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на взето Решение 3.2 във вр. с т. 3.1 на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Бургас”:

1. Одобрява финансовото участие на Община Сунгурларе за изпълнение на„Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“ в размер до 39 160.51 лв.,представляващо 0.49 % от стойността на сключения договор с ДДС.

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 1 да бъде осигурен отсобствени средства, натрупани от община  Сунгурларе като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД