Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7.05.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 8

от проведеното на 7.05.2020 година заседание

 

 

 

                                              Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.  Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – кмет на Община Сунгурларе, относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №60

 

1.  Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд  на територията на Община Сунгурларе за индивидуално ползване от  животновъди, собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съгласно Приложение № 1

2.  Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване  за стопанската 2020/2021 год., пасища, мери, ливади и други постоянно затревени площи – Приложение № 2.

3. Да се предоставят на животновъди за почистване пасища, мери и ливади, който изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 год. за критериите за допустимост на земеделските  площи за подпомагане  по схемите и мерките  за плащане на площ, като за същите  не се дължи заплащане на наемна цена  за две стопански години. Приложение №5

4.  Приема годишен план за паша – Приложение № 3 и Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади – Приложение № 4.

5.  Определя годишна  наемна цена  както следва: за пасища и мери   - 8.00 лв./дка; за ливади 13.40 лв./дка., за други постоянно затревени площи – 8.00лв./дка.

6.  Определя  задълженията на общината  и ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите и другите постоянно затревени площи , както следва:

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА:

            Да осигури безпрепятствено  ползване на общинските пасища, мери и ливади за паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

            Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата и мерите.

            Кметовете  на населените места и кметските наместници от съответните селища на Община Сунгурларе се задължават да следят за изпълнението на Правилата  за ползване на общинските пасища, мери и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомят Общината.

             Кметовете и кметските наместници да  предприемат мерки за недопускане използването на общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани, и  на които не са  извършени мерките  по държавната профилактична програма  и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

            Да използват имота съгласно предназначението му, с грижата на добър стопанин;

            Да  поддържат имота в добро екологично и земеделско състояние;

            Да почистват пасищата от нежелана  храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове;

            Да  опазват пасищата от ерозиране, заблатяване, засоляване;

            Да не допускат замърсяването на имота с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци;

            Да районират пашата така, че да се избягва преизпасването  на тревостоя;

            Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да посочат друго лице, което да извършва това  от тяхно име и за тяхна сметка;

            Да не преотдават за ползване на трети лица имотите – предмет на договора или части от тях;

            Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;

            Да не се извършва паша  нощем  и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

            Да не се извършва сеч на намиращите се в отдадените под наем пасища, мери и ливади на отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи;

            Да не се изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, както и да не се ограждат предоставените площи, освен с електронен пастир.

 

            7.Договорите за почистване на общински пасища, мери и ливади да се сключват за срок до 10 години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД