РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2017Г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 281
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отмяна на точка 6 от дневният ред на заседание на ОбС гр. Сунгурларе, проведено на 28.09.2017г., отразено в Протокол №32.

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            Отменя приетото по т. 6 от дневния ред на заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе, проведено на 28.09.2017г., отразено в протокол № 32, както следва:

            „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе, упълномощава Кмета на Община Сунгурларе за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем, за срок от девет години, чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ, на следният имот – Язовир с площ 30,959дка, представляващ имот № 000926 по КВС в землището на с.Подвис, собственост на Община Сунгурларе, съгласно АПОС № 45/10.10.1998г., с начална годишна наемна цена 743,00лв. без ДДС.”    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 282
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовири 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

І. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставянето им под наем, за срок от десет години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следните язовири:

            1. Язовир с площ 17,073 дка, представляващ имот № 000199 по КВС в землището на с.Прилеп, собственост на Община Сунгурларе съгласно АПОС № 55/16.11.1998г., с начална годишна наемна цена 409,75 лв. без ДДС.

                                   2. Язовир с площ 6,698 дка, представляващ имот № 000268 по КВС в землището на с.Прилеп, собственост на Община Сунгурларе съгласно АПОС № 57/04.12.1998г., с начална годишна наемна цена 160,75 лв. без ДДС.

3. Язовир с площ 31,772 дка, представляващ имот № 000187 по КВС в землището на гр.Сунгурларе, собственост на Община Сунгурларе съгласно АПОС № 70/03.02.1999г., с начална годишна наемна цена 762,53 лв. без ДДС.

4. Язовир с площ 30,959 дка, представляващ имот № 000926 по КВС в землището на с.Подвис, собственост на Община Сунгурларе съгласно АПОС № 45/10.10.1998г., с начална годишна наемна цена 743,00 лв. без ДДС.

           

             ІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилите търговете участници.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 283
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти в Община Сунгурларе, обл.Бургас

            След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, Общински съвет – Сунгурларе,

 

РЕШИ:

 

1.             ОПРЕДЕЛЯза продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сунгурларе, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 1214  кв.м., съставляващ  УПИ ХV-за стопански дейности в квартал 106 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 3932/07.11.2017 г., при начална цена 10810  лв. без ДДС /Десет хиляди осемстотин и десет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 4541,60 лв. /Четири  хиляди петстотин четиридесет и един  лева и шестдесет стотинки/.

2. Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в Скала, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 860  кв.м. ,ведно с построена в него сграда , съставляващи  УПИ VІ-за обществено обслужване  в квартал 11 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 3929/19.10.2017 г., при начална цена 2818  лв. без ДДС /Две хиляди осемстотин и осемнадесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2649,70 лв. /Две   хиляди шестстотин четиридесет и девет  лева и седемдесет стотинки/.

3. Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Садово, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 980  кв.м., съставляващ  УПИ Х-за кооперация в квартал 27 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 1724/11.11.2005 г., при начална цена 3778  лв. без ДДС /Три хиляди седемстотин седемдесет и осем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1693,40 лв. /Хиляда шестстотин деветдесет и три  лева и четиридесет стотинки/.

              4. Продажба на имотите ще се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имота, 3 % местен данък,  2% режийни разноски и такса, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

6. Общински съвет – Сунгурларе  упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга  и с осъществяването на правните сделки.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 284
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза дом на културата квартал 22 и улици ПУП с. Лозарево, обл.Бургас 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и въз основа на заключение на ОЕСУТ при Общината взето с протокол №23/09.11.2017г., т.3,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

                        Давасъгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ  Іза дом на културата  квартал 22, квартал 23 и квартал 25 ПУП с. Лозарево, обл. Бургас, като: отпаднат улица с о.т. 136-135-56а-56, улица с о.т. 56-58 и улицата предвидена да минава през двата частни жилищни имота в квартал 23; се създадат улица с о.т. 53а-106а и улица с о.т. 56-106а; се промени уличната регулация на улица с о.т. 117-116-52; се промени регулацията на УПИ І в квартал 22 и същия се отреди „за читалище” (с площ 1987 кв.м); се създаде нов самостоятелен УПИ ІІза площад и озеленяване (с площ 2107 кв.м) в квартал 22; се създаде нов УПИ ХХІза озеленяване (с площ 154 кв.м) в квартал 23 и се създаде нов УПИ ХVза озеленяване (с площ 149 кв.м) в квартал 25.     

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 285
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза читалище квартал 19 ПУП с. Прилеп, общ. Сунгурларе, обл.Бургас

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и въз основа на заключение на ОЕСУТ при Общината взето с протокол №23/09.11.2017г., т.2,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            Давасъгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ Іза читалище квартал 19 ПУП с. Прилеп, обл.Бургас, като същия се раздели на два самостоятелни УПИ: Іза площад и озеленяване (с площ 2123 кв.м) и ХІІза читалище (с площ 997 кв.м).

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 286
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (проект за подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ (урегулиран поземлен имот) Iза коо(за комплексно обществено обслужване) квартал 17 ПУП с. Костен, обл.Бургас

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и въз основа на заключение на ОЕСУТ при Общината взето с протокол №23/09.11.2017г., т.1, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            Давасъгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ Іза КОО квартал 17 ПУП на с. Костен, обл.Бургас, като същия се раздели на два самостоятелни УПИ: Іза КОО (с площ 599 кв.м) и ІХза площад и озеленяване (с площ 970 кв.м).  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 287
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни  обекти в с.Бероново от „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС и  чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетика /ЗЕ/, във връзка с §1, т. 24 от ДР на ЗЕ, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            Дава съгласие да бъде учредено на „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдивбезвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линеен обект на техническата инфраструктура на  обект „Кабелна линия 1kVот съществуващ стълб № 12, пред УПИ VІ-20, кв.4 до ново електромерно табло (ЕТ) пред УПИ V, кв. 9, с Бероново, община Сунгурларе, обл.Бургас“, през улици и  тротоари   публична общинска собственост, съгласно работни проекти и чертежи с дължината на трасето  50м подземно със сервитутна зона 0,5м от двете му страни спрямо оста на кабела.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 288
Сунгурларе, 30.11.
2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни  обекти в гр. Сунгурларе от „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост.

 След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС и  чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетика /ЗЕ/, във връзка с §1, т. 24 от ДР на ЗЕ, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

Дава съгласие да бъде учредено на „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдив

безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линеен обект на техническата инфраструктура на  обект „Ново електромерно табло (ЕТ) монтирано на границата на УПИ  ХVІ-894, кв. 87. Кабел1kVот табло ниско напрежение на ТП ”Фурна” гр.Сунгурларе до новото  ЕТ  пред УПИ ХVІ-894 кв. 87, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас“, през улици и  тротоари   публична общинска собственост, съгласно работни проекти и чертежи с дължината на трасето  90м подземно със сервитутна зона 0,5м. от двете му страни спрямо оста на кабела.