РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2017Г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 289
Сунгурларе, 21.12.2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Сунгурларе

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

            На основание на чл.8, ал.6 от ЗМДТ,Общинския съвет – Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

Освобождавачиталищата на територията на Община Сунгурларе, за имотите, в които те извършват основната си дейност от заплащане такса битови отпадъци, включително за услугите, както следва:

1.  Сметосъбиране и сметоизвозване

2.    Обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци

3.    Поддържането на чистотата на териториите, за обществено ползване в населените места

 

 

 

Председател ОбС  /п/

                                                                                                                      ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290
Сунгурларе, 21.12.2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе за 2018 година.

След проведеното поименно гласуване с 16гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

. На основание чл.21, ал.1, т.12от ЗМСМА,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            Приемагодишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе през календарната 2018година.

 

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

291

Сунгурларе, 21.12.2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХIІза магазин  квартал 9 и улица с о.т. 38-103-108 ПУП с. Подвис, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и въз основа на заключение на ОЕСУТ при Общината взето с протокол №24/16.11.2017г., т.3,Общински съвет – Сунгурларе,

 

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХІІза магазин квартал 9 и улица с о.т. 38-103-108 ПУП с.Подвис, обл.Бургас, като се промени уличната регулация по съществуващата на място масивна ограда, така че да отпадне придаваемото общинско място към УПИ ХІІ.  

 

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 292
Сунгурларе, 21.12.2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от общинския поземлен фонд на село Съединение, общ.Сунгурларе, обл. Бургас.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

 ОПРЕДЕЛЯза продажба, чрез публичен търг следния имот – частна общинска собственост:

1.  ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 1,516 дка /един дка петстотин и шестнадесет кв.м/, съставляващ  Поземлен имот с № 000232, находящ се в землището на село Съединение  актуван с  АЧОС №  3917/24.07.2017 год., с  начална тръжна цена  1 365,00 лв.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 293
Сунгурларе, 21.12.2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Славчо Димитров Хараламов,  с адрес: село Садово, общ. Сунгурларе

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, т. 2 и чл. 8 от Привила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

Oтпускаеднократна финансова помощ в размер на 300,00 лева на Славчо Димитров Хараламов, с ЕГН 5303215846, с постоянен адрес: село Садово, община Сунгурларе. 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 294
Сунгурларе, 21.12.2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет - Сунгурларе относно: Определяне на представител на Община Сунгурларе в комисията за изработване на национална здравна карта.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

Oпределя за представител на Община Сунгурларе в комисията за изработване на областната здравна карта на област Бургас г-жа РАДКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА, с ЕГН 5311260458.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 295
Сунгурларе, 21.12.2017г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2017г..

След проведеното поименно гласуване с 15гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1,

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

1.Утвърждава промени в плана за капиталовите разходи за 2017г., съгласно Приложение № 1.

2.Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2017г., както следва:

            2.1.Увеличава бюджета с 215 556 лв., както следва:

-           Дейност 122 „ Общинска администрация“ – увеличение с 30 000 лв.

-           Дейност 123 „Общински съвети“ – увеличение с 5 000 лв.

-           Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – увеличение с 50 000 лв.

-           Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ – увеличение с 116 370 лв.

-           Дейност 626 „Пречистване на отпадни води“ – увеличение с 13 800 лв.

-           Приходен параграф §62-02 – предоставени трансфери – увеличение с 386 лв.

            2.2.Намалява бюджета с 215 556 лв. в частта с капиталовите разходи, както следва:

-           Дейност 122 „Общинска администрация“ – намаление с 35 636 лв.

-           Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 140 920 лв.

-           Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ – намаление с  15 000 лв.

-           Дейност 623 „Чистота“ – намаление с 4 000 лв.

-           Дейност 759 „Други дейности по културата“  - намаление с 20 000 лв.

3.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

4.Дава съгласието си кмета на Общината да прехвърля през месец декември 2017г., икономии от средства от едни функции, групи и дейности по други функции, групи и дейности, финансирани с приходи с общински характер, без да изменя общия размер на утвърдения от Общинския съвет бюджет.

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 296
Сунгурларе, 21.12.2017г.

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

 След проведеното поименно гласуване с 16гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0,

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

1.         ПриемаНаредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе.

2.         Съобразно чл. 34 от ЗНА, упълномощава Председателя на общинския съвет да удостовери текста и приемането наНаредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе.

3.         Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе да се обнародва във вестник Сунгурларска долина и да се публикува на сайта на община Сунгурларе/общински съвет Сунгурларе, и се оповести на местата за обяви в населените места.

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД