РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2018Г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 297
Сунгурларе,   25 януари.2018г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІVза стопански двор на АПК и ХVІІІза озеленяване квартал 100 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134,  ал.2, т.6 от ЗУТ и въз основа на заключение на ОЕСУТ при Общината взето с протокол №27/14.12.2017г.,т.2,Общинския съвет – Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІVза стопански двор на АПК и ХVІІІза озеленяване квартал 100 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас, като се създаде нова улица с о.т. 248а-248б-248в-248г (минаваща през УПИ ХVІІІза озеленяване) и разделяща го на два отделни УПИ: ХVза озеленяване и ХVІІІза озеленяване

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 298
Сунгурларе, 25.януари.2018г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2018 година.

След проведеното поименно гласуване с 17гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

. На основание чл.8 ал.9 от ЗОС и чл. 21, ал.1, т.12от ЗМСМА,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

            ПриемаПрограма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сунгурларе за 2018година.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

299

Сунгурларе, 25.януари.2018г.

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на таксата за битови отпадъци на Община Сунгурларе за 2018 година.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, 2, 3 и 4 ;  чл.66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси,  чл.  18 и 19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе,Общински съвет – Сунгурларе,

РЕШИ:

1. Приема план–сметката за приходите и необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г., както следва:

ПЛАН-СМЕТКА

За приходите и необходимите  разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.

№ по ред

Наименование

Сума /в лева/

I.

 ПРИХОДИ

 

1.

Такса битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ

352 000

2.

Прогнозен преходен остатък от 2017 г.

23 000

3.

Дофинансиране с общински приходи

300 386

 

ОБЩО ПРИХОДИ:

675 386

II.

РАЗХОДИ

 

1.

За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци

10 000

2.

За сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо в Братово

108 500

3.

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч.:

465 886

 

- За отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО ( за 2018 г. – 26 800 лв. и 373 586 лв. стари задължения от 2013, 2014 и 2015 г.).

400 386

4.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

91 000

 

ОБЩО РАЗХОДИ:

675 386

2.Размерът на таксата за битовите отпадъци за физически и юридически лица за 2018 г. е съобразно Решение 296/21.12.2017 г. на Общински съветСунгурларе, както следва:

№ по ред

 Наименование на услугата

Промил/ размер 

1.

Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия.

 

1.1.

За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на гр.Сунгурларе и останалите населени места  в промил върху данъчната оценка на имота:

5

 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

1,5

-За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

2,5

-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1

1.2.

За празни дворни места – собственост на граждани и за неизползваеми имоти през цялата година за които има подадена декларация в сроковете по Наредбата на общината, намиращи се в строителните граници на гр. Сунгурларе и останалите населени места – в промил върху данъчната оценка на имота:

3,5

 

-За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения в селата

2,5

-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в селата

1

2.

Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти

 

2.1.

За нежилищни имоти, когато таксата се определя  според вида и броя на използваните  съдовете, т.е. според количеството - изчислената стойност  по Приложение по чл. 19 ал.1 от Наредбата + промил върху  данъчната оценка на имота Приложение 2 от ЗМДТ.

Изчислената стойност по Приложение  по чл.19, ал.1 от Наредбата + промил върху данъчната оценка на имота по Приложение № 2 от ЗМДТ

 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

Изчислената стойност по Приложение  по чл.19, ал.1 от Наредбата

-За услуга по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Контейнери - 3 промила

Кофи – 2 промила

2.2.

За нежилищни имоти на фирми, намиращи се в строителните граници на гр.Сунгурларе и населените места от общината когато таксата се определя пропорционално, в промил върху данъчната оценка на имота по Приложение №2 от ЗМДТ.

 

8

 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

2

-За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

3,5

-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2,5

2.3

За нежилищни имоти на ПК, регистрирани по надлежния ред в търговския регистър, намиращи се в строителните граници на гр. Сунгурларе и населените места на общината , когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци , таксата се определя пропорционално, в промил върху отчетната стойност на имота по Приложение №2 от ЗМДТ

 

5

 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

2

 

-За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

1,5

 

-За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване.

1,5

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 300
Сунгурларе,
25.януари.2018г.

Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Ползване на дървесина през 2018г. от район „Карнобат“ и район „Сунгурларе“ от Общински горски територии.

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3

Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

         Одобрява предложения от Кмета на общинатаГодишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Сунгурларе за 2018 година по видове сечи, с общ обем по лежаща маса както следва:

-          Преходни количества от ЛФ 2017г. :

·         за район Карнобат –

                              иглолистни      –                2 631 м3 лежаща маса

                                      широколистни  –                  1 398м3 лежаща маса

                                                                                                              общо:  4310м3 лежаща маса

·         за район Сунгурларе –

                 иглолистни                   –                5 389  м3 лежаща маса

                 широколистни  –               1 777  м3 лежаща маса

                                         общо:             7 310  м3 лежаща маса

-          Количества от ЛФ 2018г. :

·         за район Карнобат –

                 иглолистни      –                 2766м3 лежаща маса

                  широколистни  –                4442м3 лежаща маса

                                          общо: 7208м3 лежаща маса.

·         за район Сунгурларе –

                  иглолистни    –                    5565м3 лежаща маса

                  широколистни –                10461м3 лежаща маса                                           

 общо:                 16026м3 лежаща маса.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД