РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2018Г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 301
Сунгурларе,   05.февруари.2018г.

 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Проекта на бюджет  и извънбюджетни сметки и фондове за 2018 година на Община Сунгурларе

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, Общинския съвет – Сунгурларе

 

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 год., ПМС № 374 за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на Община Сунгурларе, Общински съвет гр. Сунгурларе 

 

Р Е Ш И :

 

1.    Приема бюджета на Община Сунгурларе за 2018година, както следва:

 

1.1.По приходната част в размер на 10 506 921лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

І. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на  6 363 356                                                                                             лв., в т.ч.:

І.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 52от ЗДБРБ за 2018г.                                                                                                   6 039 269лв.

І.2.Преходен остатък от 2017г.                                                            259 364лв.

І.3.Събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС           -     8 286 лв.                             

І.4.Задължения по финансов лизинг                                           -        591лв.

І.5. Временнибезлихвени заеми                                                       73 600лв.

 

ІІ. Приходи за местни дейности в размер на   4 143 565  лева, т.ч.:

ІІ.1.Данъчни приходи                                                                   572 833лв.

ІІ.2. Неданъчни приходи                                                              1 948 086лв.

ІІ.3. Трансфери за местни дейности, в т.ч.                               1170 200лв.

 

    - обща изравнителна субсидия                                                1 038 300лв.

              - за зимно поддържане и снегопочистване

      на общински пътища                                                                    131 900лв.

 

ІІ.4.Целева субсидия за КР за местни дейности                         746 400лв.

 

ІІ.5. Друго финансиране                                   

 -  задължения по финансов лизинг                                   -             1 183лв.

-  друго финансиране - операции с активи –

предоставени временни депозити                                     -         400 386 лв.

ІІ.6. Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата

от ЕС  § 62-02                                                                    -           127 140лв.

ІІ.7. Временнибезлихвени заемиот/за ЦБ § 7400            -        420 000лв.

ІІ.8. Вр.безлихвени заемим/у бюджетни сметки § 7500  -          73 600лв.

ІІ.9. Вр.безлихвени заемим/у бюджети и сметки

 за средствата от ЕС § 7600                                              -             94 950 лв.

ІІ.10.Погашения по краткосрочни заеми § 83-21             -          500 000лв.

ІІ.11.Получени краткосрочни заеми от Фонд „ФЛАГ” § 83-77-  220 000лв.

ІІ.12.Погашения по краткоср.заеми от Фонд „ФЛАГ” § 83-89  -  220 000лв.

ІІ.13. Преходен остатък от 2017г.                                                1 133 405 лв.

 

1.2.Приема бюджета на Община Сунгурларе по разходната част в размер на       10 506 921 лева, разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции и дейности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

 

1.2.1.Разходи за делегирани  държавни дейностив размер на6 363 356  лв.,  разпределени по функции, както следва :                                                               

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                      802 300 лв.

Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”                                                            168 752 лв.

Ф-я ІІІ Образование”                                                                         4 242 487 лв.

Ф-я ІV “Здравеопазване”                                                                  184 836 лв.

Ф-я V “Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”                          736 369 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ.дейности”                       228 612 лв.

 

1.2.2. Разходи за местни дейности  в размер на  3 500 801  лв.,

разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                   432 895 лв.

Ф-я ІІІ „Образование”                                                                        447 802 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”               208 920 лв.

Ф-я VІ “Жил.стр., БКС и опазв. на околната среда”                1 866 844 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности”                     170 320 лв.                         

Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”                                 364 020 лв.

Ф-я ІХ „Разходи некласифицирани в другите функции”              10 000 лв.

 

1.2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейностив размер на      642 764   лева, разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                     334 240лв.

Ф-я ІІІ „Образование”                                                                     289 004 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”               19 520лв.

     подпомагане и грижи”                                                   

 

1.2.4.Общински съвет - Сунгурларе утвърждава  второстепенни разпоредители с делегиран бюджетза 2018г., както следва :

1. СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе                                

2. ОУ „Отец Паисий” с. Съединение                                      

3. ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево                                         

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Манолич                          

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Грозден                           

6. ОУ „Васил Левски” с. Прилеп

                                          

1.2.5.Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да утвърди бюджетните сметки на  второстепенните разпоредители по т.1.2.4,  след утвърждаване на формулите за  разпределение  на средствата по единни разходни стандарти.

 

1.3.Приема Плана за финансиране на капиталовите разходи на Община  Сунгурларе за 2018г. в размер на 2 221 293 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложения № 3.

 

1.4.Утвърждава  индикативен годишен разчет за  сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. в размер на 4 767 537 лв., съгласно Приложение № 8.

 

1.5.Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на  500 000лв. , съгласно погасителния план по заема.

           

2.Приема разчета за целеви разходи, както следва:

2.1.Помощи за погребения на самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица  в размер на 1 000 лева.

2.1.1.В помощта по т.2.2. се включват  разходите за  ковчег /по фактурна стойност/, надгробен знак и  превоз на покойника.

2.1.2.Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане.

2.2.Членски внос на Община Сунгурларе за участие в сдружения, в размер на   17 740 лева, отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация” – 10 000 лв., в дейност 123 „Общински съвет” – 620 лв.,в дейност 603 „ВиК” – 1 120 лв. и в дейност 829 „Др.дейности по горско стопанство” – 6 000 лв.

2.3.Средства за социално - битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за основни работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение.

2.3.1.Определянето, разходването и отчитането на средствата по т. 2.3. се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.

 

2.4.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2 % от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

2.5.Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1 % от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

 

3.Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер:

3.1.Клубове на пенсионера – 2 000 лв.

            3.2. Национален конкурс – рисунка  „Св. Трифон Зарезан” – 3 000 лв., планирани в местна дейност 337 „Извънучилищни дейности”;

            3.3. Средства за културния календар на Община Сунгурларе, в размер на 18 500 лв., като средствата да бъдат отразени в бюджета на местна дейност 759 “Др.дейности по културата”;

3.4.Транспортни разходи за  лице с бъбречна трансплантация –  5 000 лв.;

            3.5. Разходи, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни в размер на 2 000 лв.;

            3.6Средства за обезщетения и помощи по решения на общински съвет в размер на  5 000 лева, отразени в дейност 122 „Общинска администрация”.

           

4.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 4.

4.1.Стойността на билета за длъжностите се компенсира,както следва:

- в размер на 85 %  за делегираните от държавата дейности и местни дейности.

- в размер на 100 %  за лицата от педагогическия персонал, съгласно Наредбата за възстановяване на транспортните разходи.

4.2.Упълномощава Кмета на общината да одобри поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи.

 

5. Утвърждава годишен разчет за субсидии на организации с нестопанска цел , както следва :

            5.1. Държавни дейности :

            -  за читалищата –  226 125лв.

            5.2. Местни дейности :

            -  за подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал.3и ал. 4от Закона за физическото възпитание и спорт определя средства в размер на 35 000 лв.под формата на субсидия от местни приходи,в т.ч 6 000 лв. за Крос-кънтри „Сунгурларска долина”. Сумата се разпределя по методика разработена от комисия, определена със заповед на Кмета на общината.

            5.3.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 5, свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането. Задължава същите да представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

 

6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2018г. без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.

6.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 6 от настоящото решение.

 

7. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията, пропорционално по функции и дейности.

 

8.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

8.1.Местни дейности - в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от набирателната сметка и от сметките за СЕСна общината.

8.2.Делегирани от държавата дейности - да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

 

9.Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

9.1. За всеки отделен случай Кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

9.2.  При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

9.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, Кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

 

10.Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети на бюджетните разходи за 2018година:

 Първа група- Разходи, осигуряващи жизнено важни дейности и плащания: - заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии.

 Втора група– Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности:

- разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;

    - разходи за поддържане на публичната общинска собственост;

    - за покриване на просрочени задължение от минали години.

Трета група- Разходи за стимулиране на икономически растеж.

- капиталови разходи с целеви и собствени средства.

 

10.1.При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период.

 

11. Общинският съвет утвърждава средствата от § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на  787 000  лв.,  да се ползват за погасяване на ползвания временен безлихвен заемот ЦБ.

 

12.  Общинският съвет определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

13. Общинският съвет определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на  50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

            14. Общинският съвет определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 756 680лв., съгласно Приложение № 7.

 

15. Общинският съвет определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018г. в размер на 59 528лв.

 

           16. Възлага на Кмета на общината:

16.1.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети и утвърди бюджетите им.

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.3.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и МФ.

16.4.Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

16.5.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

16.6.Да информира  общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване  на бюджетните разходи.

 

17.Дава съгласие временно свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания,включително за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината./чл. 126 от ЗПФ/.

 

18.При спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет Сунгурларе предоставя на Кмета на общината, следните правомощия:

18.1.Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите  в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2.Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, включително по новата публична инвестиционна програма.                                                                                                 

18.5.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

19. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение № 6 – Справка за разпределение на преходния остатък от 2017г.

20. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение №9 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020година на  община Сунгурларе.

21. Общински съвет гр. Сунгурларе приемаза сведение  Протокола от публичното обсъждане на бюджета от  12.01.2018г.

22. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302
Сунгурларе, 05. февруари.
2018г.

 

 Относно: Разглеждане на докладна записка от Хатидже Георгиева – Зам.Кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Сунгурларе за 2017 година.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,  Общинския съвет  - Сунгурларе

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение годишния Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Сунгурларе за 2017 година.

 

Председател ОбС  /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 303
Сунгурларе, 05. февруари.
2018г.

Относно: Разглеждане на докладна записка от Халил Ахмед – Председател на ОбС-Сунгурларе относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017 година

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияОбщински съвет – Сунгурларе,

 

Р Е Ш И:

 

Приема  Отчета за дейността на Общински съвет – Сунгурларе и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 година, приложен към настоящата докладна записка.

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 304
Сунгурларе, 05. февруари.
2018г.

 

 Относно: Разглеждане на предложение от  ПК по „Социални дейности и здравеопазване” към ОбС Сунгурларе относно: Отпускане на еднократна помощ на Неврие Шабан Ходжа от с.Манолич.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 от Привила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе,Общинския съвет – Сунгурларе

Р Е Ш И:

         Отпуска еднократна финансова помощ в размер 500,00 (петстотин) лева на Неврие Шабан Ходжа, с ЕГН ----------, с постоянен адрес: село Манолич, община Сунгурларе, ул. Сергей № 8.

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 305
Сунгурларе, 05. февруари.
2018г.

 

Относно:Разглеждане на предложение от  ПК по „Социални дейности и здравеопазване” към ОбС Сунгурларе относно: Отпускане на еднократна помощ на Гюлсюм Осман Иляз от с.Прилеп.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, т. 2 и чл. 8 от Привила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе,Общинския съвет-Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

 

Отпускаеднократна финансова помощ в размер на 300,00 лева (Триста лева)на Гюлсюм Осман Иляз, с ЕГН -------------, с постоянен адрес: село Прилеп, община Сунгурларе, ул. „Хан Аспарух“ 2. 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                   ХАЛИЛ АХМЕД