РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28 МАРТ 2019 Г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 431
Сунгурларе, 28 март  2019г.

 

Относно:Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ползване на дървесина през 2019г. от район Карнобат и район Сунгурларе от Общински горски територии.

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 1,Общински съвет Сунгурларе

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

    Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост  на Община Сунгурларе за 2019година по видове сечи, с общ обем по лежаща маса както следва:

-          Количества от ЛФ 2019г.:

-          за район Карнобат – иглолистни – 2920м3 лежаща маса и широколистни – 5752м3 лежаща маса, общо 8672м3 лежаща маса.

-          за район Сунгурларе – иглолистни – 6790м3 лежаща маса и широколистни – 9955 м3 лежаща маса, общо 16745 м3 лежаща маса.

 

 

 Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 432
Сунгурларе, 28 март  2019г.

 

Относно:Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на община Сунгурларе, относно:Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2019г.

 

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 9 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 6  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, Общински съвет Сунгурларе

 

На основание чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.18, ал.3 от Наредбата  за управление на горските територии на Община Сунгурларе

 

                                                Р Е Ш И :

2. Цени за продажба на дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и  недървесни горски продукти:

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед