РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.05.2017Г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост 

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.04.2017Г.

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2017г.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017Г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на Прогноза за периода 2018 - 2020 година на постъпленията от местни приходи  и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...