РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.03.2017Г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на общината относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общинския съвет

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.03.2017Г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.           Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ (проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ (поземлен имот) №000005, местност „Гюр чешма” в землището на с. Бероново, община Сунгурларе, обл. Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 17гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2017Г.

             

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на докладна записка от Диана Гурева – Зам. Кмет на общината относно: Отчет за 2016г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016Г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – кмет на общината относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне иадминистриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе

 

След проведеното поименно гласуване с 15гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

                           

РЕШИ:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2016Г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Полагане на клетва на новоизбрания Кмет на кметство с. Вълчин – Кръстю Янков Янев.

 

2.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – кмет на общината относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2016г.

 

След проведеното поименно гласуване с 9гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

 

                                          РЕ  Ш И:

Прочети още...