РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.12.2016Г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ (урегулирани поземлени имоти)  VТПК „Металик”,  ІХцех за металообработка, ХVза складова база и ХІІскладова база за селскостопанска продукция квартал 100 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0  Общинския съвет прие следното

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Разглеждане на докладна запискаот Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларепо Оперативна програмa „Развитие на човешките ресурси", Приоритетни оси № 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места "  и №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване",  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051М90РO001-2.005„Активно включване"

 

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0  Общинския съвет прие следното

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.07.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Поемане на общински дълг и даване съгласие за получаване на безлихвен заем от централния бюджет поради временен касов разрив по Бюджет 2016 г.

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1  Общинския съвет прие следното

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2016Г.

   

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за подписване на споразумение за разсрочване на задължение към ДФ Земеделие.

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0  Общинския съвет прие следното

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.    Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект „Обзавежданестая за неподвижни и трудноподвижни потребители и оборудване на кухненски блок в „Дом за стари хора” с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас” по Фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства.

 

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0  Общинския съвет прие

Прочети още...