РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.04.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Изготвен проект на допълнително споразумение към дългосрочни договори № 184/18.12.2012г. и №185/18.12. 2012г.

 

След проведеното поименно гласуване с 8гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 8  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІV- за инфраструктурен коридор квартал 51 ПУП (подробен устройствен план) с. Славянци, община Сунгурларе.

След проведеното явно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2016Г.


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Даване на съгласие за изменение на ПР (план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) VІ - за училище квартал 15 ПУП (подробен устройствен план) с. Грозден, община Сунгурларе, обл.Бургас.

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОСМО извънредно ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Учредяване на МИГ на територията на общините Котел и Сунгурларе, във връзка с прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).


След проведеното поименно гласуване с 12 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.03.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ /поземлен имот/ № 140002, местността „Клюнкя” в землището на гр. Сунгурларе, обл. Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...