РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2016г. – 2019г.

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.01.2016Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

                   1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Подкрепа за кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на  сградата и прилежащо външно пространство“ на Целодневна детска градина с.Съединение за финансиране по Проект „Красива България” 2016 на Министерството на труда и социалната политика.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2015Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Представители на община Сунгурларе в общото събрание на Асоциацията на ВиК Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2015Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Разглеждане на Проекто – Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

След проведеното явно гласуване с 17 гласа ”ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.11.2015Г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Избор на Председател на общинския съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА.

 

След проведения таен избор за Председател на общинския съвет през мандат 2015 – 2019г., председателя на комисията г-жа Ирена Водева обяви резултатите:

Прочети още...