РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2012ГОДИНА

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.      Разглеждане на предложение от Георги Кенов – Кмет на Общината относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

     І. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе във връзка с § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, Общински съвет упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ с годишни наемни цени съгласно Приложение № 1към настоящата Наредба, следните язовири:

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2012ГОДИНА

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.      Разглеждане на предложение от Георги Кенов – Кмет на Общината относно: Отделяне на част от имот публична общинска собственост.

 

След проведеното явно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- Х  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- Х  Общинския съвет

 

Р Е Ш И:

Прочети още...