Покана за второто заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 05.12.2019 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния          

                          

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.  Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе

2. Избор на заместник председатели на Общински съвет Сунгурларе.

3. Избор на постоянни комисии на Общински съвет Сунгурларе – членове и ръководство

4.  Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

5.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Определяне на представител в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия“.

6. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: определяне на представител в Областен съвет за развитие на област Бургас

7.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за гласуване в Общото събрание на Асоциация по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас.

 

 

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/П/

                                                   ХАЛИЛ АХМЕД