Покана за третото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 13.12.2019 година  (ПЕТЪК) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния         

                           

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/П/

                                                   ХАЛИЛ АХМЕД