Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за четвъртото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 23.12.2019 година  (понеделник) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                    

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на терен в кв.26 УПИ XI по ПУП на с.Бероново, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Замяна на имот общинска собственост с имоти собственост на юридическо лице в с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Сунгурларе за 2020 г.

7. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Представител на община Сунгурларе в СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Котел, Сунгурларе и  Върбица.

8.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане  на  Механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги , разработен  по  Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на структура на общинска администрация Сунгурларе и дейностите към нея.

 

 

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/П/

                                                   ХАЛИЛ АХМЕД