Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за петото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 06.02.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния                                     

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет гр. Сунгурларе, относно: Попълване състава на постоянната комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика, и общинска собственост и постоянна комисия по устройство на територията, околна среда и гори, транспорт и безопасност на движението./Вх.№64/24.01.2020г./

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2020 г.-2023г./Вх.№52/17.01.2020г./

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г./Вх.№53/17.01.2020г./

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на План-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2020 г./Вх.№61/24.01.2020г./

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Проект на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2020 г. на Община Сунгурларе./Вх.№60/23.01.2020г./

6.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2020 г./Вх.№62/24.01.2020г./

7. Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Ползване на дървесина през 2020 г. от район „Карнобат“ и район „Сунгурларе“ от Общински горски територии./Вх.№55/17.01.2020г./

8.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2020 г./Вх.№56/17.01.2020г./

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019г./Вх.№54/17.01.2020г./

 

 

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулирани поземлени имоти) VІІ582, VІ581 и V581 и улица с о.т. (осови точки) 45-267 вквартал 31 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас./Вх.№41/02.01.2020г./

11. Разглеждане на докладна записка от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет гр. Сунгурларе, относно: Създаване на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги в община Сунгурларе./Вх.№63/24.01.2020г./

 

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/

                                                   ХАЛИЛ АХМЕД