Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 25.03.2020 година  (сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов-Кмет на община Сунгурларе, относно: Поемане на дългосрочен дълг-временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/

ХАЛИЛ АХМЕД