Покана за шестото извънредно закрито заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе


На основание чл. 23, ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 25.03.2020 година  (сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов-Кмет на община Сунгурларе, относно: Поемане на дългосрочен дълг-временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/

ХАЛИЛ АХМЕД