Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за двадесет и девето заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе, свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 28. 06. 2017г. /СРЯДА/ от 15.00 ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на ШАКИР ЮСЕИН КУШ
 2. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе относно:   Отпускане на персонална пенсия
 3. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ (проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ(поземлен имот) № 000132, в землището на село Грозден, община Сунгурларе, обл. Бургас.
 4. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ(проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ(поземлен имот) № 200004, местността „ДО СЕЛО“в землището на село Чубра, община Сунгурларе, обл. Бургас.
 5. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ(проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ(поземлен имот) № 000035, местността „КОРИЯТА“ в землището на село Славянци, община Сунгурларе, обл. Бургас
 6. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ (проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ (поземлен имот) № 000248, в землището на село Вълчин, община Сунгурларе, обл. Бургас.
 7. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017г..
 8. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни  обекти в гр. Сунгурларе от ЕВН България ЕР ЕАД КЕЦ Карнобат през публична общинска собственост
 9. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на терен в кв. 2 УПИ XVII-54  по ПУП на с.Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.
 10. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на терен в кв. 18 УПИ IV-общ.  по ПУП на с.Велислав, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.
 11. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в част от имоти частна общинска собственост, представляващ – горско стопанска територия от общински горски фонд на с. Велислав, за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства.
 12. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от общинския поземлен фонд на  с.Съединение, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.
 13. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация на бюджета на Община Сунгурларе за 2017г.
 14. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Взимане на решение за упълномощаване на Кмета на общината да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2019“ Операция тип 3  „Осигуряване на топъл обяд“ по оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 година.
 15. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване  безвъзмездно  право  на управление на помещение -  публична общинска собственост на Клуб на пенсионера с. Чубра, общ. Сунгурларе.

 

 

 

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС .................

                                /Халил Ахмед/