Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесето заседание заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе    на 31. 07. 2017г.  /понеделник/           от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.
 2. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХХVІІобщ квартал 18 и улица с о.т. (осови точки) 73-74 ПУП с.Съединение (между двата квартала „Морава” и „Подем”), обл.Бургас.
 3. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване  безвъзмездно  право  на ползване  в част от имот частна  общинска  собственост , представляващ – горско стопанска територия от общински  горски  фонд на с. Терзийско , за  устройване на  постоянен пчелин с над 10 пчелни  семейства
 4. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост
 5. Разглеждане на предложение от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно:Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Манолич, Община Сунгурларе в  Списък на защитените училища в Република България за учебната 2017/2018г.
 6. Разглеждане на предложение от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно:Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, ОУ „Христо Ботев”с. Лозарево, ОУ Васил Левски” с. Прилеп и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Манолич, Община Сунгурларе в  Списък насредищните училища в Република България за учебната 2017/2018г.
 7. Разглеждане на предложение от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Разрешение за формиране на самостоятелни или слети от два класа  паралелки с не по-малко  от 10 ученици и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през бюджетната 2018година, извън определените по единни разходни стандарти за общинските училища в Община Сунгурларе.
 8. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост
 9. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Продажба на имоти – частна общинска собственост.
 10. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Продажба на имот от общинския поземлен фонд
 11. Разглеждане на докладна записка от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет - Сунгурларе относно:Отчетза  дейността на общински съвет - Сунгурларе и неговите комисииза периода 01. 01. 2017 година до 30. 06. 2017 година
 12. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет  Сунгурларе от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
 13. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет - Сунгурларе относно: Искане за корекция на бюджета в дейност „Общински съвет“

 

 

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

 

 

Председател ОбС .................

                                /Халил Ахмед/