Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и първо заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе, свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 30. 08. 2017г. /сряда/ от 15.00 ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на докладна записка от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна на наименование на специализирана институция от „Дом за мъже и жени с деменция“ с. Славянци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с. Славянци.
  2. Разглеждане на докладна записка от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно:Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе /2016 – 2020/
  3. Разглеждане на докладна записка от Диана Гурева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2018г.
  4. Разглеждане на предложение от ПК По образование относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.
  5. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Представителство в извънредно заседание на общото събрание на ВиК.

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сунгурларе.

  1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе.
  2. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Поемане на Дългосрочен дълг от община Сунгурларе по ред на Закона за общинския дълг.
  3. Разглеждане на доклад от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 30.06.2017г.
  4. Разглеждане на доклад от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2016г.
  5. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе относно: Одобрение на получените командировъчни пари от Кмета на Община Сунгурларе и Председателя на ОбС Сунгурларе за 2016г.

 

 

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС .................

                                /Халил Ахмед/