Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и второ заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ВТОРО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе   на 28. 09. 2017г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.
  2. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на терен в кв. 3 УПИ I-общ по ПУП на с. Велислав, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
  3. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна на имот, находящ се в село Скала, общ. Сунгурларе
  4. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза залесяване квартал 10 ПУП с.Съединение , кв. „Морава” ,  обл.Бургас.
  5. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Предварително съгласие за право на прокарване през имоти публична общинска собственост във връзка с проект „Пречиствателна станция за битови и промишлени отпадни води на цех Сунгурларе в УПИ VII,кв. 100 гр. Сунгурларе“.
  6. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община Сунгурларе относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовири.

 

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

Председател ОбС

                                /Халил Ахмед/