Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и трето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ТРЕТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 31.10. 2017г.  /вторник/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе

2.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Сунгурларе

3.   Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в гр.Сунгурларе

4.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

5.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от общинския поземлен фонд

6.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (проект за подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ (урегулиран поземлен имот) IV92, V103, квартал 9 с о.т. 6-7-8 ПУП с.Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

7.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрещение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР ( проект за подробен устройствен план – план за регулация ) за УПИ (урегулиран поземлен имот) IXозеленяване, квартал 8 и улица с о.т. 19-20-21 ПУП на селищно образувание „Каменско“ на територията на населено място с.Манолич, обл.Бургас

8.   Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Разработен общински план за защита при бедствия (аналитична и ситуационна част) в община Сунгурларе

9.   Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 – 2020г.

10.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2017г.

11.Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Поемане на краткосрочен общински дълг

12.Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Бонка Пенева Василева

13.Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Зейра Мустафа Ибрям

 

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

Председател ОбС  /п/

                                /Халил Ахмед/