Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и четвърто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 30.11. 2017г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отмяна на точка 6 от дневният ред на заседание на ОбС гр. Сунгурларе, проведено на 28.09.2017г., отразено в Протокол №32

2.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - язовири

3.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти в Община Сунгурларе, обл.Бургас

4.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза дом на културата квартал 22 и улици ПУП с. Лозарево, обл.Бургас

5.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза читалище квартал 19 ПУП с. Прилеп, общ. Сунгурларе, обл.Бургас

6.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (проект за подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ (урегулиран поземлен имот) Iза коо(за комплексно обществено обслужване) квартал 17 ПУП с. Костен, обл.Бургас

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                                /Халил Ахмед/