Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и пето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ПЕТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 21.12.2017г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Сунгурларе

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе за 2018 година

3.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХIІза магазин  квартал 9 и улица с о.т. 38-103-108 ПУП с. Подвис, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

4.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от общинския поземлен фонд на село Съединение, общ.Сунгурларе, обл. Бургас

5.    Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Ибрям Байрямали Иляз, с адес: с. Прилеп, общ. Сунгурларе

6.    Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Славчо Димитров Хараламов,  с адрес: село Садово, общ. Сунгурларе

7.    Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет - Сунгурларе относно: Определяне на представител на Община Сунгурларе в комисията за изработване на национална здравна карта.

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2017г.

9.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                              /Халил Ахмед/