Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и шесто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ШЕСТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 25.01.2018г.  /четвъртък/ от 15:30ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІVза стопански двор на АПК и ХVІІІ за озеленяване квартал 100 ПУП гр.Сунгурларе, обл. Бургас.

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.

 

3.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на таксата за битови отпадъци на Община Сунгурларе за 2018 година.

 

4.    Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Ползване на дървесина през 2018г. от район „Карнобат“ и район „Сунгурларе“ от Общински горски територии

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                              /Халил Ахмед/