Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и седмо заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ СЕДМО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 05.02.2018г.  /понеделник/ от 15:30ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Проекта на бюджет  и извънбюджетни сметки и фондове за 2018 година на Община Сунгурларе /вх.№ 443/12.01.18г/

 

2.    Разглеждане на докладна записка от Хатидже Георгиева – Зам.Кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Сунгурларе за 2017 година /вх.№449/22.01.18г./

 

3.    Разглеждане на докладна записка от Халил Ахмед – Председател на ОбС-Сунгурларе относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017 година /вх.№455/26.01.18г./

 

 

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                              /Халил Ахмед/