Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за тридесет и осмо заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ОСМО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе   на  22. 03. 2018г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Представителство в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

  1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Приемане на План за развитие на социалните услуги на Община Сунгурларе за 2019г.
  2. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – Община Сунгурларе 2018 г.
  3. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно:Приемане на Доклад за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 - 2020г./
  4. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев –Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Общински план за младежта за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 -2020г./.

6.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно:Продажба на терен в кв.4УПИ VIIпо ПУП на с. Костен, общ. Сунгурларе , обл. Бургас

7.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно:Продажба на терен в кв.12УПИ V   по ПУП на с. Костен, общ. Сунгурларе , обл. Бургас

8.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна на имот, находящ се в с. Грозден, общ. Сунгурларе

9.      Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовири

10.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Разпределение на общински жилищен фонд за 2018г.

11.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет на кмета на общината за изпълнение на Решенията приети от Общински съвет – Сунгурларе от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

12.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Сунгурларе през втората година от мандат 2015 – 2019 г.

13.   Разглеждане на предложение от Халил Ахмед –Председател на Общински съвет- Сунгурларе относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Сунгурларе

14.   Разглеждане на докладна запискаот Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд.

15.   Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе относно:Кандидатстване за финансиране по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция по приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона”.

16.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе относно:Кандидатстване на Община Сунгурларе по Програмата Интеррег–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020,  приоритетна ос 2 Устойчив туризъм,  специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

17.   Разглеждане на докладна запискаот Васил Панделиев–Кмет на Община Сунгурларе относно: Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2018г.

 

Каним Ви да вземете участие в работата на заседанието

 

 

Председател ОбС            /П/

                                /Халил Ахмед/