Покана за тридесет и девето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе


На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ТРИДЕСЕТИ ДЕВЕТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 30.05.2018г.  /СРЯДА/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІІза КОО  квартал 17 ПУП с.Чубра, обл.Бургас и улици с о.т. (осови точки) 82- 81, 83- 80 и 81- 80- 84. /вх.№ 512/02.05.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ (проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ (поземлени имоти) №000216 и №000217 в землището на с.Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас. /вх.№ 501/16.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза първоначално училище и ІІза православен параклис  квартал 16 ПУП с.Съединение, кв.„Морава”, обл.Бургас към улица с о.т. (осови точки) 32-34. /вх.№ 475/21.02.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларепо Оперативна програмa „Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4„Транснационално сътрудничество”, Тематична цел 9, Инвестиционен приоритет 7 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите ”, Специфична цел  „Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности. ”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”            /вх. № 515/ 02.05.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване за финансиране по Програма WiFi4EU на Европейската комисия, която насърчава безплатния достъп до безжичен интернет (WiFi)за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи, навсякъде в Европа.  /вх. № 518/04.05.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 от чл. 26а от ЗНЧ и за изразходване от бюджета средства през 2017г.  /вх. № 503/16.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева  – Зам.кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти през 2018г./вх. № 498/11.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти в община Сунгурларе, обл.Бургас /вх. № 504/16.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева  – Зам.кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на част от терен в кв. 8 УПИ ХIпо ПУП с. Ведрово, общ. Сунгурларе, обл. Бургас  /вх. № 499/ 11.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в част от имот, частна общинска собственост, представляващ поляна от общински горски фонд на територията на с. Славянци за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства/вх. № 513/02.05.2018г./

 

 1.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – частна общинска собственост на НЧ „Христо Ботев – 1928г.“ с. Завет /вх. № 505/ 16.04.2018г./

 

 1.  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на Прогноза за периода 2019 - 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе  /вх. № 487/12.03.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация на бюджета на Община Сунгурларе за 2018г. /вх.№ 519/04.05.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобраване на промени в структурата на общинска администрация Сунгурларе и дейностите към нея. /вх.№ 511/02.05.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:  Определяне индивидуалния размер на основните месечни заплати и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кметовете на кметства и кметските наместници на Община Сунгурларе.  /вх.№ 514/02.05.2018г./

 

16.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед  – Председател на Общински съвет - Сунгурларе относно: Определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на Община Сунгурларе.  /вх.№ 516/02.05.2018г./

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Анка Колева Атанасова,  с адрес: с. Грозден, общ.Сунгрларе.   /вх. № 497/11.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Селим Хаккъ Селим  с адрес: с. Съединение, общ. Сунгурларе, ул. Осемнадесета № 19/вх.№ 507/16.04.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Стефка Гинкова Исмаил,  с адрес: гр. Сунгурларе, ул. Кооперативна № 16. /вх. № 506/16.04.2018г./

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                              /Халил Ахмед/