Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за четиридесет и първо заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 28.06.2018г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване с проект „ Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура- СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /вх. № 536/ 19.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект “Изграждане и оборудване на спортна площадка в село Славянци, община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година /вх. № 537/ 19.06.2018г./

 

3.    Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларе с проектнопредложениепо

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР)/вх. № 535/ 19.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места  на територията на община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година/вх. № 538/ 19.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ (проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) и ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план – парцелиран план)за ПИ (поземлени имоти) № 034048   в местност „Градището“ в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас. /вх.№ 527/13.06.2018г./

 

 

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълнение програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.  /вх. № 532/ 19.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от общинския поземлен фонд /вх. № 532/ 19.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на терен УПИ ХVIII-общ. В кв. 5 ПУП на с. Съединение, кв. Морава. Общ. Сунгурларе , обл. Бургас /вх. № 529/ 13.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Построяване на казан за изваряване на ракия в УПИ VI – 7 на граница с общински УПИ Iза спорт, двата в квартал 2 по ПУП на с. Босилково, общ. Сунгурларе, обл. Бургас  /вх. № 528/13.06.2018г./

 

 1.  Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Сунгурларе 2014 – 2020 г.  /вх. № 480/ 26.02.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Цветомир Красимиров Чалъков/вх. № 531/15.06.2018г./

 

 1. Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Ахмед Мехмед Хасан,  с адрес: с. Климаш, общ. Сунгурларе, /вх. № 502/16.04.2018г./

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

Председател ОбС   /п/

                              /Халил Ахмед/