Покана за четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе


На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 27.09.2018г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната залата на Община Сунгурларе 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Именуване на площада и парка в центъра на  в гр. Сунгурларе и стадиона в града. 
 
2.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Поставяне на паметна плоча на  къщата, в която е живял от 1936 г. до 1968 г. учителя и общественник  Добри Великов Келеведжиев.
 
3.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе по Програмата за трансгранично сътрудничество и побратимяване на градове от Европейския съюз – градове от Република Турция – Схема за безвъзмездна финансова помощ CFCU|TR|2014|DG|01|A1 – 02- Town Twinning Action Betwween Turke And EU Grand Sheme |TTGS| | EuropeAid|158874|ID|ACT|TR|
 
 
 
4.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълване на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. 
 
5.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти –частна общинска собственост
 
6.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на 15 броя язовири – Публична общинска собственост на „Държавно предприятие и стопанисване на язовири“ към Министерство на икономиката.
 
 
7.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
 
8.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на ВиК активи публична общинска собственост на ВиК оператора “Водоснабдявяне и канализация” ЕАД гр.Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация 
 
 
 
9.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на ВиК активи публична общинска собственост на ВиК оператора “Водоснабдявяне и канализация” ЕАД гр.Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация 
 
 
 
10.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) VІІІза здравна служба   квартал 23 ПУП с.Вълчин, обл.Бургас.
 
11.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: : Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в с.Лозарево
 
12.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кемт на Община Сунгурларе относно: Удостояване със званието „ Почетен гражданин на Община Сунгурларе“.
 
13.Разазглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти –частна общинска собственост
 
14.Разглеждане на доклад от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2017г.
 
Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.
 
 
 Председател ОбС /Халил Ахмед/