Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за четиридесет и шесто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на29.11.2018г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе.

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение „МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица“ МИГ с проект „Стадион и спортна зала/съблекалня/ към него в гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

3.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна в годишен план за ползване на дървесина от Общински горски територии.

4.    Разглеждане на предложение отВасил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Продажба на дружествени дялове на Община Сунгурларе в „МЕЛ ФУРАЖ СУНГУРЛАРЕ“ООД.

5.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Наредба за именуване   и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Сунгурларе.

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за поставяне на спирка /заслон/ в тротоарната площ на на улица с о.т./осови точки/ 106-109 от север пред УПИ /урегулиран поземлен имот/ IX561, кв.49 по ПУП /подробен устройствен план/ на гр.Сунгурларе.

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР/подробен устройствен план – план за регулация/  и изработения ПЗ /план за застрояване/ на стопански двор ПИ /поземлен имот/ 501.1 по кадастралния план на с.Лозарево, квартали 1 и 3 по регулационния план на с.Лозарево и кв.55 /нов/.

8.     Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно Приемане на Вътрешни правила  за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сунгурларе.

 

Каним Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/