Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за четиридесет и седмото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на20.12.2018г.  /четвъртък/ от 15:3. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в гр.Сунгурларе от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост./Вх.№615/07.12.2018г./

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в с.Бероново  от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост./Вх.№616/07.12.2018г./

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ / урегулиран поземлен имот I188 кв.28 и улица с о.т. /осови точки/ 87-88 ПУП с.Чубра, обл.Бургас./Вх.№617/10.12.2018г./

 

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за квартал 11 и улица с о.т. /осови точки/ 118-35 ПУП на с.Подвис, обл.Бургас./Вх.№621/12.12.2018г./

 

 

5.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за квартали 31,32  и улица с о.т. /осови точки/ 72-75 ПУП на с.Славянци, обл.Бургас./Вх.№622/12.12.2018г./

 

6.    Разглеждане на докладна записка  отХалил Ахмед – Председател на Общински съвет относно:Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.03.2018г. до 20.12.2018г./Вх.№618/10.12.2018г./

 

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация  на общинска програма за управление на отпадъците /ПУО/ 2015-2020 г./Вх.№619/10.12.2018г./

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Сунгурларе да подпише „Запис на заповед”, като обезпечение на авансово плащане по Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0030-C01, по Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, Финансирана ОП РЧР 2014 - 2020г./ /Вх.№620/11.12.2018г./

 

9.    Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет гр.Сунгурларе относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Сунгурларе и Председателя на Общински съвет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г./Вх.№623/12.12.2018г./

 

10.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Сунгурларе към 30.06.2018г./Вх.№624/12.12.2018г../

 

11.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно :Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2018г. /Вх.№625/13.12.2018г./

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/