Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за четиридесет и осмото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на31.01.2019г.  /четвъртък/ от 15:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост../Вх.№1/11.01.2019г./

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2016, 2017 и2018 г../Вх.№2/11.01.2019г./

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.072018г. до 31.12.2018г../Вх.№3/14.01.2019г./

 

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2019г./Вх.№4/14.01.2019г./

 

5.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе./Вх.№5/14.01.2019г./

 

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Приемане на доклад за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2018г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/./Вх.№7/16.01.2019г./

 

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на общински план за младежта за 2019г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-20202г./ ./Вх.№8/16.01.2019г./

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г. /Вх.№10/16.01.2019г./

 

9.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Проекта на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2019г. на Община Сунгурларе./Вх.№9/16.01.2019г./

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/