Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - Мандат 2015 -2019

Покана за петдесетото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника  за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на 28.03.2019г.  /четвъртък/ от 15:00ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе1.Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ползване на дървесина през 2019г. от район Карнобат и район Сунгурларе от Общински горски територии../Вх.№37/18.03.2019г./

2.Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на община Сунгурларе, относно :Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2019г. /Вх.№38/18.03.2019г./

3.Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе, относно: Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за гласуване в Общото събрание на Асоциация по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас./Вх.№41/18.03.2019г./


Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.


 Председател ОбС:     /п/
                              /Халил Ахмед/