Няколко думи за този сайт

Уважаеми читатели,
като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Нашата кауза е Сунгурларе и неговите граждани! Нека си сътрудничим!

 

Общински съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община.

В България Общинският съвет:

1.определя политиката за изграждане и развитие на общината;
2.избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление (Пловдив и Варна);
3.приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема отчета за изпълнението му;
4.определя размера на местните такси;
5.приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
6.определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
7.създава райони и кметства;
8.приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
9.решава различни други въпроси.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити - граждани могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Общинският съвет се състои от общински съветници, които се избират от населението на общината. Броят на съветниците в един общински съвет се определя според населението на общината, като може да е от 11 (за община с население до 5000 души) до 51 (за община с над 160 000 жители). За Столичната община броят е специално определен от закона - 61 души.

 

„Общински съвет“ - Трета глава от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Република България

Условия за използване

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Общински съвет Сунгурларе е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Общински съвет Сунгурларе и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Общински съвет Сунгурларе не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Общински съвет Сунгурларе си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Общински съвет Сунгурларе се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Общински съвет Сунгурларе, принадлежат на автора си. Общински съвет Сунгурларе не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Администратора на сайта на Общински съвет Сунгурларе не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако е била предупреден за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Общински съвет Сунгурларе е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Общински съвет Сунгурларе и този уеб сайт.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Общински съвет Сунгурларе може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Общински съвет Сунгурларе няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Общински съвет Сунгурларе ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Общински съвет Сунгурларе си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Общински съвет Сунгурларе и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

 

Външни връзки