Програми и стратегии


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023г

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2020г

Програма за управление на Община Сунгурларе за периода 2015-2019г.