Решение № 2101/07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 2101 от 07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас се отменя чл. 40 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе /Приета от ОбС - Сунгурларе с решение по Протокол № 18/30.01.2009г.; последно изменена с решение по Протокол № 22/30.12.2016г./.

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/
ХАЛИЛ АХМЕД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2279/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  чл.74, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2280/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Прочети още...

РЕШЕНИЕ №1548/09.10.2017Г.

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 1548/09.10.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  разпоредбите на чл.4 ал.1 т.4 и т.5, чл.7 и чл.53, чл.54 и чл.55 на глава IVот Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе /Приета от ОбС - Сунгурларе с решение по Протокол № 18/30.01.2009г.; последно изменена с решение по Протокол № 22/30.12.2016г./.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД