С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1813/31.10.2019г. по Адм.дело №1991/2019г.

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПРАВКА

 

за постъпилите предложения относно Проект заПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 20.11.2019.г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Сунгурларе, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за община Сунгурларе.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СУНГУРЛАРЕ

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочети още...

Кандидат за съдебен заседател

Кандидат за съдебен заседател

ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение на Решение №456 от 01.08.2019г. на ОбС-Сунгурларе – пр.№54,

Общински съвет Сунгурларе УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

Прочети още...

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ                   

I.Общински съвет Сунгурларе открива процедура за определяне на 10 /десет/ съдебни заседатели за Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023 г. при следните правила:

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 296/21.02.2019г. по Адм.дело №2929/2018г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе, приета с решение №252 по протокол №27 от 29.06.2010г. на Общински съвет Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД