С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2280/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

, съгласно която „ При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината освен продажната цена на имота и следните суми: режийни разноски в размер на 2% изчислени върху стойността на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява; по-голямата стойност на имота при замяна; стойността на реалния дял на имота, който се получава при делба.“.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД