С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2279/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  чл.74, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД