Решение № 2101/07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 2101 от 07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас се отменя чл. 40 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе /Приета от ОбС - Сунгурларе с решение по Протокол № 18/30.01.2009г.; последно изменена с решение по Протокол № 22/30.12.2016г./.

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/
ХАЛИЛ АХМЕД