Решение № 562/22.03.2018г. на АС-Бургас

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 562 от 22.03.2018 на Административен съд – гр. Бургас

 ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл. 45 , ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 46, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 47, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Раздел II „Административно-наказателни разпоредби“, Глава 3 на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД