ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ                   

I.Общински съвет Сунгурларе открива процедура за определяне на 10 /десет/ съдебни заседатели за Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023 г. при следните правила:

 

 Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Сунгурларе, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Карнобатския районен съд;

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към  Карнобатския районен съд.

 

 Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Сунгурларе:

1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт

9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

 

ІІ. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет/, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Сунгурларе.

III.Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели, до 16.08.2019г/включително/ .

IV.Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание в срок 14 дни от публикуване на списък на допуснатите кандидати.

Заявление

Писмено съгласие

Декларация по чл.67,ал.3 от ЗСВ

Декларация по чл.69,ал.2 от ЗСВ

Приложение №2